Wij kopen pelletkachels

Wij heten u van harte welkom op onze site.

Informatie over de pelletkachel 

Voordelig, milieuvriendelijke, gemakkelijke bediening zijn enkele voordelen van stoken op houtpellets. Het kan een volwaardige verwarming zijn voor uw hele woning of chalet. Een pelletkachel is een hoogwaardig technisch product dat kleine korrels geperst hout (pellets) gebruikt als brandstof. De pellet kachel voegt zelf de pellets toe zodat de pelletkachel zelf het vuur onderhoud. Hoelang de pellet kachel zelfstandig kan branden is afhankelijk van de inhoud van de voorraadtank en hoe intensief u stookt.

Pelletkachels zijn verkrijgbaar als voorzet, inbouw, aansluitbaar op bestaande cv-installatie en als complete cv-installatie voor uw hele woning. Op het bedieningspaneel is de gewenste tempratuur eenvoudig in te stellen. Er zijn modellen die hebben een afstandsbediening er zijn ook modellen die op afstand bediend kunnen worden via een app door middel van wifi. De pelletkachel heeft een thermostaat en regelt nauwkeurig de hoeveelheid afgegeven warmte. Door dit te variëren in de hoeveelheid pellets die het toevoegt en door het automatische circulatiesysteem met ventilator. 

ECO design 2022

Het EcoDesign 2022 is een initiatief van de Europese Unie om de (schadelijke) uitstoot van haarden en kachels te verminderen. Het doel hiermee is om 'oude en vervuilende houtkachels- en haarden' uit te faseren. Verouderde toestellen spelen namelijk een grote rol in de discussie over eventuele voorkomende houtrook overlast. Vanaf 1 januari 2020 alle nieuwe houtkachels die worden verkocht in Nederland al voldoen aan een de normering EcoDesign. Nederland voert deze Europese normering dus al eerder in. Om aan deze normering te voldoen moeten de haarden en kachels een hoger rendement behalen, minimaal 75%. Ook mogen de toestellen nog maar 40 milligram fijnstof per kubieke meter uitstoten. Nieuwe houtkachels die vanaf 2020 geproduceerd worden en niet voldoen aan de ze normen, mogen dan niet meer verkocht worden.

Algemene voorwaarden

1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden is Wij kopen pelletkachels, gevestigd aan Marhulzenweg 45A te Groenlo 7141CR, Hierna te noemen "de leverancier".

2. De tussen partijen overeengekomen levertijd betreft een indicatie en vormt in geen geval een fatale termijn voor de leverancier, tenzij nadrukkelijk anderszins overeengekomen.

3.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de koper/opdrachtgever ("de klant") in verband met door of namens de leverancier geleverde producten en de - al dan niet daarbij overeengekomen - werkzaamheden.

4. Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de leverancier, waarbij voor de uitvoering door de leverancier derden dienen te worden betrokken.

5. Enkele overschrijding van de beoogde levertijd heeft niet tot gevolg dat de leverancier in verzuim is. Hiertoe steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist waarbij door de klant aan de leverancier een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

6.Levering van diensten en producten vindt plaats op de in de overeenkomst genoemde plaats. Door ondertekening van de ontvangstbevestiging en/of de opleveringsrapportage gaat het risico van geleverde over op de klant. Alsdan komt het geleverde voor rekening van de klant waaronder eveneens alle schade die nadien aan het geleverde mocht ontstaan.

7. Alle door leverancier gehanteerde prijzen zijn inclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Naast de overeengekomen vergoeding komen ook de kosten die de leverancier voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

8. Na akkoord van de offerte/bestelling/orde dient de klant 50% (vijftig procent) van het totale bedrag aan te betalen en na de uitgevoerde of bezorgde goederen het resterende bedrag te betalen.

9. Heeft de klant een aanbetaling gedaan gaat deze akkoord met de algemene voorwaarden van de leverancier.

10. Indien de klant de orde wil annuleren, dan is de klant de volledige aankoopsom verschuldigd.

11. Het vervoer door de klant en niet door de leverancier zijn deze op eigen risico

12. Wanneer de leverancier een garantie heeft verstrekt, vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage, of van het niet in acht nemen door de klant van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, noch vallen hieronder de zich na verhitting voordoende verkleuringen, of kleurafwijkingen in natuursteenproducten.

13. De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken of schade, onder welke titel dan ook, indien door de klant of door derden reparaties zijn uitgevoerd of wijzigingen zijn aangebracht aan het toestel, het beluchtingssysteem, het rookgasafvoersysteem of enig ander onderdeel van het door de leverancier geleverde of gepresteerde.

14. Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing. 


 
E-mailen
Bellen